Produkt został dodany do koszyka. • Produktów: (0)
 • Wartość: 0,00 zł
Otwórz koszyk

Regulamin sklepu internetowego pdz.pl

I  Wstęp

 1. Niniejszy regulamin, który zwany dalej jest "Regulaminem", określa zasady i warunki składania zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym pdz.pl (zwanym dalej "Sklepem") należącym do księgarni stacjonarnej Księgarnia Słoneczna mającym wpis do ewidencji HG/021265/92 NIP 8520009833 REGON 810555780 z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Rydla 50, 70-783 Szczecin
 2. Sklep dokonuje sprzedaży osobom fizycznym (które ukończyły 13 lat - art. 11-24 Kodeksu cywilnego - jeżeli ten warunek nie jest spełniony umowa jest niewiążąca) i podmiotom gospodarczym (zwanym dalej „Klientami”).
 3. Złożenie zamówienia jest wiążące dopiero po zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
 4. Zamówienia przyjmowane są przez stronę pdz.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie pod numerem 603 134 134 lub poprzez zgłoszenie wysłane na adres mailowy: bok@pdz.pl.
 5. Rozpoczęcie świadczenia usługi przez Sklep  następuje z chwilą zarejestrowania klienta, a zakończenie z chwilą wyrejestrowania. Przez rejestrację klienta rozumie się założenie profilu na stronie pdz.pl. Klient może się w każdej chwili wyrejestrować. Jeżeli istnieją zamówienia, które nie zostały wysłane, to wyrejestrowanie się będzie możliwe po ich anulowaniu. Jeżeli Klient chce usunąć swój profil powinien skontaktować się telefonicznie pod numerem 603 134 134 lub mailowo na adres bok@pdz.p

II Zamówienia

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego w witrynie Sklepu (m.in. podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu). W przypadku podejrzenia podania niepełnych lub nieprawdziwych danych, warunki sprzedaży będą ustalane w bezpośrednim kontakcie z klientem.
 2. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku według  ceny, która obowiązywała w chwili złożenia zamówienia lub w odpowiednim zakresie dokonanej zmiany przez zamawiającego, która została następnie przyjęta przez Sklep. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła, są wyrażone w złotych. Należy do nich doliczyć koszty dostawy, które klient zobowiązuje się ponieść na rzecz dostawcy, tj. Poczty Polskiej, firmy kurierskiej lub innej firmy dostępnej w panelu Dostawca.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 5. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zatwierdzenie zamówienia.
 6. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie własnego konta poczty elektronicznej oraz telefonu kontaktowego.
 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
 8. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży jako imienna faktura. Chęć otrzymania faktury na firmę, należy zaznaczyć w odpowiednim oknie zamówienia.
 9. Wszystkie ceny ujęte są w złotych polskich z naliczonym podatkiem VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania do nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 11. Koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 12. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po kosztach dostawy obowiązujących w chwili złożenia lub w odpowiednim zakresie, zmiany przez klienta oferty, która została następnie przyjęta przez sklep. Koszty te zawierają wszystkie podatki i są wyrażone w złotych. Koszty dostawy mogą być w niektórych wypadkach czasowo obniżane w ramach akcji promocyjnych.

III Realizacja zamówienia i dostawa

 1. Przez złożenie zamówienia klient składa Sklepowi wiążącą ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów. Umowy zawierane są wyłącznie w języku polskim.
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta oraz jego potwierdzenia e-mailowego
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu i zaksięgowania środków na koncie Sklepu
 • w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - z chwilą autoryzacji transakcji
 1. Klient poprzez złożenie zamówienia upoważnia sklep do działania w jego imieniu i na jego rzecz w zakresie zlecenia dostarczenia przesyłki za pośrednictwem wybranego dostawcy.
 2. Czas oczekiwania na przesyłkę jest sumą czasu potrzebnego na pozyskanie przedmiotu zamówienia i czasu dostawy. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.
 3. Oczekiwany, szacunkowy czas potrzebny na realizację zamówienia jest podany w dniach roboczych przy każdym produkcie. Dniami roboczymi są dni od poniedziałku do piątku, nie będące świętami
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu, który najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną bądź - w tym samym terminie - informuje Klienta o stanie zamówienia, które nie jest dostępne częściowo, a Klient decyduje o sposobie realizacji zamówienia. (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5.  Klient może mailowo lub telefonicznie – anulować złożone przez siebie zamówienie w całości dopóty, dopóki zamówione produkty nie zostały skierowane do zapakowania i wysyłki. Klient może także zmienić złożone przez siebie zamówienie dopóty, dopóki nie zostało ono skierowane do realizacji. Po anulowaniu Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie anulowania zamówienia.
 6. Klient może wycofać złożone zamówienie telefonicznie 603 134 134 lub e-mailem na adres bok@pdz.pl, przy uwzględnienie zapisu pkt 7
 7.  Dostawa następuje w wybrany przez Klienta sposób, określony w zamówieniu, na adres przez niego wskazany.

IV Formy płatności

 1. W razie wyboru płatności przy odbiorze, jeżeli produkty wrócą do Sklepu ze względu na niemożliwość ich dostarczenia (błędny adres, nieobecność adresata, odmowa przyjęcia itp.), umowa uważana jest za niezawartą. Jednakże Sklep może żądać od Kupującego zwrotu kosztów przesyłki.
 2. Przy płatnościach przelewem klient dokonuje wpłaty należnej kwoty na konto Sklepu, co jest podstawą do realizowania zamówienia. Jeżeli na skutek anulowania, zmiany lub nie przyjęcia zamówienia kwota ta stanie się nienależna, Sklep zwróci ją na rachunek bankowy, wskazany przez klienta w oświadczeniu e–mailowym, gdzie wskaże np. inny nr konta od tego, z którego przyszedł przelew.
 3. Przy płatnością kartą kredytową klient winien przy składaniu zamówienia podać wymagane dane karty oraz autoryzować kartę. Sklep rezerwuje wówczas należną kwotę. Rachunek kart nie jest w sposób definitywnie obciążany tą kwotą do chwili wysłania produktu. Jeżeli jednak 14–tego dnia po dniu autoryzacji wysyłka wciąż nie nastąpiła, dokona anulowania zamówienia

V Prawo odstąpienia

 1. Jeżeli klient jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, to na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 2-4. W przeciwnym razie ustępów tych nie stosuje się.
 2. Klient może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Klient nie musi podawać przyczyn odstąpienia.
 3. Odstąpienie winno nastąpić przez złożenie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, które należy przesłać na adres Sklepu: ul. Rydla 50, 70-783 Szczecin lub e-mailem na adres bok@pdz.pl. Dla dochowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a klienta jest wolny od wszelkich zobowiązań. Świadczenia klienta oraz Sklepu podlegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot winien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni roboczych.
 5. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta - Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez pdz.pl. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym pdz.pl nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez pdz.pl).
 6. Przesłanie produktu przez klienta z powrotem do Sklepu za pobraniem nie będzie akceptowane.

VI Reklamacja i zwroty

Reklamacje

 1. Jeżeli klient nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 2. Jeżeli klient jest osobą fizyczną, która nabywa produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą do umowy sprzedaży stosuje się przepisy z dnia 27 lipca 2002 r., o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) oraz uzupełniająco przepisy Kodeksu cywilnego. Reklamacje i roszczenia z tytułu niezgodności produktu (towaru) z umową mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową.
 4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby klient inny sposób zaspokojenia.
 5. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że Sklep ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
 6. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od klient żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 7. Jeżeli Klient, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 8. Nie można odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność z umową jest nieistotna.
 9. Klient traci wymienione w powyżej uprawnienia, jeżeli w terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym Sklepu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem w formie zawiadomienia e-maile lub drogą pocztową.
 10. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 11. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Sklepu: ul. Rydla 50, 70-783 Szczecin lub e-mailem na adres bok@pdz.pl Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 dni od ich zgłoszenia.

Zwroty

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w Księgarni bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 3. Należności Klienta zostaną zwrócone niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

VII Ochrona danych osobowych

 1. Podawanie przez klienta danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia rejestrację w serwisie oraz wykonanie usługi.
 2. Nie istnieje możliwość korzystania z serwisu oraz z usługi anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja usługi ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych klienta.
 3. Składający zamówienie wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie pdz.pl oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie tych danych są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich bez zgody Klienta.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm, zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tychże firm.
 2. Do spraw uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się prawo polskie.
 3. Dane podawane przez Klienta w czasie rejestracji oraz składania zamówienia są poufne i wykorzystywane przez sklep pdz.pl wyłącznie do celów związanych z obsługą i realizacją transakcji dokonywanych w Sklepie.
 4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 z późn.zm.). Zgodnie z przepisami tej ustawy osoby podającej swoje dane w procesie rejestracji mają prawo do wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie pdz.pl wraz ze wskazaniem na końcu Regulaminu listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne w terminie 14 dni od ich opublikowania w sposób opisany w zdaniu poprzednim. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 7. Sklep pdz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Powyższe uprawnienia nie będą miały wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub warunków akcji promocyjnych.